Regulamin

Nameblowej.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spis treści:

§ I DEFINICJE

§ II POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ III BIURO OBSŁUGI KLIENTA

§ IV GWARANCJA

§ V CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

§ VI SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ VII CENY

§ VIII PŁATNOŚCI

§ IX DOSTAWA TOWARU

§ X REKLAMACJE

§ XI ZWROTY

§ XII ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I E-MEDIACJE

§ XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ I DEFINICJE - Terminy użyte w Regulaminie.

ADR (alternative dispute resolution) – alternatywne metody rozpatrywania sporów dokonywane w ramach mediacji bądź w drodze postępowania przed sądem polubownym.

Biuro Obsługi Klienta (BOK) - Wyspecjalizowana komórka organizacyjna Nameblowej.pl zajmująca się kompleksową obsługą Klienta w zakresie realizacji Umów kupna - sprzedaży, przyjmowania Zamówień, doradztwa, reklamacji, zwrotów i prowadzonej dokumentacji.

B2B (business to business) – transakcja zawierana przez dwóch Przedsiębiorców.

B2C  (business to consumer) transakcja zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą, a Konsumentem.

Karta Produktu - Indywidualna specyfikacja Towaru przedstawionego w Nameblowej.pl zawierająca informacje o cenie, terminie realizacji, kosztach dostawy, danych technicznych Towaru, oraz opcjach wyprodukowania Towaru jak: kolor, ustawienie, rodzaj tkaniny, rodzaj materialu.

Klient - Użytkownik Nameblowej.pl, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź dokonuje zakupu w Nameblowej.pl bez rejestracji, podając imię, nazwisko i adres e-mail.

Konsument – Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 23[1] KC)

Konto Firmowe - Konto bankowe ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1272 1000 0090 9211 6897, na którym mają być dokonywane transakcje finansowe w ramach realizacji Umów kupna -sprzedaży Nameblowej.pl.

Konto Klienta - Prowadzone dla Klienta przez Właściciela Nameblowej.pl pod unikalną nazwą (login i hasło) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Nameblowej.pl.

Koszyk - Narzędzie systemowe ułatwiające Klientowi dokonywanie zakupów w Nameblowej.pl oraz umożliwiające podgląd realizowanych zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie poprzez „kliknięcie” opcji „Dodaj do Koszyka” przynajmniej jednego z Towarów. Klient w każdej chwili może usunąć z Koszyka wybrany Towar, co oznacza że samo wybranie opcji „Dodaj do Koszyka” nie jest wiążące ani dla Klienta ani dla Nameblowej.pl.

Nameblowej.pl - Serwis Internetowy www.nameblowej.pl w branżach: meblowej, dekoracyjnej oraz wyposażenia wnętrz, prowadzony przez Właściciela Nameblowej.pl, utrzymywany w domenie www.nameblowej.pl, w ramach którego zawierane są Umowy kupna - sprzedaży pomiędzy Klientami a Właścicielem Nameblowej.pl.

ODR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie internetowego systemu rozpatrywania sporów konsumenckich w całej UE.

Oferta – Zasoby Towarów przedstawionych w Nameblowej.pl.

Partner - Producent, autoryzowany przedstawiciel producenta, importer, dystrybutor lub firma współpracująca z Właścicielem Nameblowej.pl.

Polityka Prywatności - Zbiór reguł i zasad bezwzględnie przestrzeganych w Nameblowej.pl i zapisanych w oddzielnym dokumencie z dnia 01.05.2012r.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - Niniejszy Regulamin Nameblowej.pl, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Towar - Produkt, bądź usługa, które mają być przedmiotem świadczenia Nameblowej.pl, na rzecz Klienta.

Umowa kupna - sprzedaży - Zamówienie złożone i opłacone przez Klienta, przyjęte do realizacji w Nameblowej.pl, mające charakter wiążący dla Klienta i Właściciela Nameblowej.pl

Właściciel Nameblowej.pl - Firma Abaka Adam Jastrzębski z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Stanisława Małachowskiego 9A lokal 12, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Bytomia pod numerem EDG 38356, NIP PL6262226493, REGON 240807633.

Zamówienie - Zgłoszenie przez Klienta zamiaru realizacji Umowy kupna - sprzedaży w Nameblowej.pl poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi takich jak: Konto Klienta, Koszyk, poczta mailowa, telefon z podaniem wybranego Towaru.

 

§ II POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Nameblowej.pl - Serwis Internetowy www.nameblowej.pl w branżach: meblowej, dekoracyjnej oraz wyposażenia wnętrz, prowadzony przez Właściciela Nameblowej.pl, utrzymywany w domenie www.nameblowej.pl. Właścicielem Nameblowej.pl jest Firma Abaka Adam Jastrzębski z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Stanisława Małachowskiego 9A lokal 12, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Bytomia pod numerem EDG 38356, NIP PL6262226493, REGON 240807633. Adres poczty elektronicznej: biuro@nameblowej.pl; tel. 602 500 841

2. Regulamin skierowany jest do Klientów Nameblowej.pl (zarówno Konsumentów, jak i Przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

3. Administratorem danych osobowych Klientów Nameblowej.pl jest Właściciel marki Nameblowej.pl: Firma Abaka Adam Jastrzębski, NIP:PL6262226493. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności z dnia 01.05.2012 r. opublikowanej na stronie Nameblowej.pl pod adresem: http://www.nameblowej.pl/polityka-prywatnosci. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Złożenie Zamówienia w Nameblowej.pl lub założenie Konta oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia lub założenia Konta.

5. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Nameblowej.pl w zakresie zgłaszania Zamówień przez Klientów oraz zawierania Umów kupna - sprzedaży pomiędzy Klientami a Właścicielem Nameblowej.pl w przedmiocie nabywania Towarów.

6. Klientami Nameblowej.pl mogą być wyłącznie:

6.1. Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6.2. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące)

6.2. Osoby prawne.

6.3. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych.

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Nameblowej.pl, to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie Towarów oraz składanie zamówień.

8. Nameblowej.pl realizuje Zamówienia na terenie Polski oraz wszystkich krajów europejskich (po uzgodnieniu z Klientem).

9. Prawem właściwym dla zawieranych Umów kupna - sprzedaży jest prawo polskie.

10. Zawartość Nameblowej.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, złożenie Zamówienie Nameblowej.pl nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do Umowy kupna - sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron. 

 

§ III BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)

1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Właściciela Nameblowej.pl zajmuje się kompleksową obsługą Klienta w zakresie: komunikowania i informowania Klientów, przyjmowania i weryfikacji Zamówień, realizacji Umów kupna - sprzedaży, doradztwa technicznego i pomocy przy wyborze odpowiedniego Towaru, załatwiania reklamacji i zwrotów oraz prowadzonej dokumentacji.

2. Biuro Obsługi Klienta jest czynne codziennie (prócz niedziel i świąt) w godzinach: 9-21.

3. Klient może uzyskać wszelkie informacje kontaktując się następująco:

3.1. Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 602 500 841

3.2. Mailowo pod adresem: biuro@nameblowej.pl

3.3Za pośrednictwem komunikatora SKYPE pod adresem: www.nameblowej.pl

 

§ IV GWARANCJA

1. Wszystkie Towary dostępne Nameblowej.pl są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, mogą być objęte gwarancją Partnera lub Właściciela Nameblowej.pl.

2. Wszystkie nazwy Towarów Nameblowej.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi Partnera lub Właściciela Nameblowej.pl.

3. Towar wysyłany poza granice Polski jest objęty gwarancją tylko na terenie Polski.

4. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń towaru powstałych po momencie przekazania Towaru Klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze forniru jako konsekwencji jego naturalnego pochodzenia.


§ V CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Czas realizacji Zamówień podany jest w Karcie Produktu i dotyczy dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych - wolnych od pracy).

2. Nameblowej.pl bardzo rygorystycznie przestrzega podanych zakresów realizacji Zamówień. Czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się tylko w przypadkach szczególnych, niezależnych od Nameblowej.pl, np. w okresie świąteczno-noworocznym lub podczas przerw technologicznych u Partnerów Nameblowej.pl oraz wyjątkowych sytuacji w transporcie (awaria samochodu, utrudnione warunki klimatyczne)

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpływu pełnej należności za Towar od Klienta na Konto Firmowe do dnia dostarczenia zamówionego Towaru pod wskazany przez Klienta adres.

4. Zamówienie tzw. „złożone” składające się z co najmniej dwóch Towarów o różnych czasach realizacji, realizowane jest standardowo partiami wg zamówionych Towarów licząc od najkrótszego czasu realizacji Zamówienia. W szczególnych przypadkach takie zamówienie realizowane jest w całości po skompletowaniu wszystkich Towarów z Zamówienia.

5. Nameblowej.pl zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadkach szczególnych, niezależnych od Nameblowej.pl. W takich sytuacjach Klient zostanie natychmiast powiadomiony i jednocześnie zostaną zwrócone należności wpłacone przez Klienta.


§ VI SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Nameblowej.pl przyjmuje Zamówienia Klientów codziennie przez całą dobę.

2. Klient może złożyć Zamówienie w języku polskim poprzez:

2.1. Wykorzystanie wcześniej już założonego i zarejestrowanego Konta Klienta w Nameblowej.pl

2.2. ”Szybki zakup” bez konieczności rejestracji w Nameblowej.pl

2.3. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: biuro@nameblowej.pl (całodobowo)

2.4. Komunikator online SKYPE na adres: www.nameblowej.pl (w godzinach 9-21)

2.5.Telefonicznie na numer telefonu: +48 602 500 841 ( w godzinach 9 - 21)

2.6. SMS na numer telefonu: +48 602 500 841 (całodobowo)

3. Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma potwierdzenie mailowe wysłane automatycznie przez Nameblowej.pl (w przypadku § VI pkt. 2.1. i 2.2. Regulaminu) lub Biuro Obsługi Klienta Nameblowej.pl (w przypadku § VI pkt. 2.3 – 2.6. Regulaminu).

4. Klient, po złożeniu Zamówienia zobowiązany jest w ciągu 5 dni kalendarzowych dokonać płatności za realizację Umowy kupna - sprzedaży zgodnie z możliwymi sposobami płatności podanymi w § VIII Regulaminu.

5. Zamówienie Klienta staje się Umową kupna - sprzedaży i ma charakter wiążący dla Nameblowej.pl tylko i wyłącznie w momencie wpłynięcia należności od Klienta na Konto Firmowe.

6. Właściciel Nameblowej.pl zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia Klienta, w przypadku braku należności na Koncie Firmowym w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.

7. Właściciel Nameblowej.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia.

8. Właściciel Nameblowej.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności.


§ VII CENY

1. Wszystkie ceny Nameblowej.pl podane są w złotych polskich [PLN] i zawierają podatek od towarów i usług [VAT] według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2. Właściciel Nameblowej.pl zapewnia Klientów, iż po sfinalizowaniu Umowy kupna - sprzedaży, cena będzie wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie aż do momentu zrealizowania Zamówienia.

3. Właściciel Nameblowej.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Ofercie.


§ VIII PŁATNOŚCI

1. Nameblowej.pl umożliwia Klientom następujące sposoby dokonywania płatności w zakresie zawierania Umowy kupna - sprzedaży:

1.1. Przelew zwykły - pełna wpłata na Konto Firmowe: ING Bank Śląski S.A. 17 1050 1272 1000 0090 9211 6897

1.2. Przelew online (bankowość internetowa) z wykorzystaniem serwisu www.transferuj.pl (obecnie nazwa tpay.com) skonfigurowanego automatycznie z Nameblowej.pl.

1.3. Przelew online poprzez system Paypal.

1.4. Raty poprzez system sprzedaży ratalnej Santander Consumer Bank SA. 

2. Klient, dokonując płatności za zamówiony Towar, zobowiązany jest koniecznie podać w treści przelewu następujące informacje: imię i nazwisko lub login, adres zamieszkania oraz numer Zamówienia.


§ IX DOSTAWA TOWARU

1Koszt dostawy podany jest indywidualnie dla każdego Towaru, wyszczególniony w Karcie Produktu i dotyczy dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

2. Koszt dostawy zagranicznej (poza granice Rzeczypospolitej Polskiej) wyceniany jest indywidualnie na podstawie danych jak: miejsce docelowe dostawy, oraz ilość, gabaryt i waga Towaru.

3. Koszt dostawy nie obejmuje usługi wniesienia oraz montażu.

4. W przypadku Zamówienia tzw. „złożonego” (więcej niż dwa produkty) - koszt dostawy ustalany jest indywidualnie dla Klienta po konsultacji mailowej bądź telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta Nameblowej.pl.

5. Zamówiony Towar dostarczany jest przy współpracy z Przewoźnikami / Firmami kurierskimi lub transportem własnym na adres wskazany przez Klienta podczas skladania Zamówienia.

6. Zakres usługi dostawy obejmuje doręczenie przesyłki pod dom / klatkę bloku Klienta bez usługi wniesienia. Oznacza to, że wniesienie zamówionego Towaru do mieszkania / domu Klienta jest zawsze i wyłącznie po stronie Klienta. Kurier nie oferuje usługi wniesienia Towaru do lokalu.

7. Biuro Obsługi Klienta Nameblowej.pl informuje Klienta dzień wcześniej przed realizacją wysyłki zamówionego Towaru, przekazując Klientowi informacje szczegółowe dotyczące dostawy (nazwa Przewoźnika / Firmy kurierskiej, numer listu przewozowego, telefon kontaktowy).

8. Termin doręczenia przesyłki regulowany jest głównie przez firmy kurierskie, zazwyczaj obejmuje zakres czasu pomiędzy 24 -72 godziny licząc od momentu wyjścia towaru z magazynu Nameblowej.pl lub magazynu Partnera.

9. Klient może odebrać zamówiony Towar osobiście z magazynu Nameblowej.pl lub magazynu Partnera, po uprzedniej konsultacji z Biurem Obsługi Klienta Nameblowej.pl.

10Klient nie będący jednocześnie Konsumentem - Przedsiębiorca, obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika / Firmy kurierskiej.


§ X REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Brak ustosunkowania się Nameblowej.pl do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Nameblowej.pl uznał reklamację za uzasadnioną.

2. Na Namebowej.pl ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@nameblowej.pl lub listownie na adres: Nameblowej.pl, ul. Moniuszki 26A lok. 1A, 41-902 Bytom. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy załączyć dowód zakupu Towaru (np. paragon, faktura), wskazane daty powstania wady, a w celu przyspieszenia rozpatrzenia zgłoszenia zaleca się podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta wraz z danymi kontaktowymi oraz protokołu zaistniałej szkody w trakcie transportu (w przypadku wady towaru spowodowanej w transporcie).

3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji zakupionego Towaru zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi i montażu.

4. Nameblowej.pl zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. W przypadku uszkodzeń mechanicznych Towarów, powstałych podczas transportu, należy sporządzić protokół szkody podpisany przez Klienta i Dostawcę przesyłki z Towarem. 

5. Wszystkie Towary przedstawione na zdjęciach Nameblowej.pl mają wyłącznie charakter orientacyjny i wizualny. W związku z tym, nieznaczne różnice w kolorystyce danego produktu pomiędzy tym co na zdjęciu a tym co w rzeczywistości, nie będą podstawą reklamacji zakupionego Towaru.

 

§ XI ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.)Konsument, który zawarł Umowę kupna - sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. § XI.4. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone następująco:

1.1. Listownie (list polecony) na adres: Nameblowej.pl, ul. Moniuszki 26A lok. 1A, 41-902 Bytom

1.2. Pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nameblowej.pl

1.3. Wypełniając formularz w zakładce "Zwroty" w Nameblowej.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, numer Zamówienia, datę Zamówienia i powód zwrotu Towaru

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość, w następujących szczególnych przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, ustawa z dnia 30 maja 2014 r.:

2.1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2.2. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Większość Towarów w Ofercie Nameblowej.pl jest produkowanych na indywidualne Zamówienie Klienta.  W takich przypadkach, gdy w Karcie Produktu podana jest opcja: wyboru koloru / wybarwienia Towaru, wyboru sposobu ustawienia, wyboru tkaniny / tapicerki, wyboru koloru nóg,  Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość - zgodnie z pkt. § XI.2.2. Regulaminu.

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Koszt transportu zwracanego Towaru jest po stronie Klienta, co oznacza że Klient nie może wysłać Towaru za pobraniem. Taki Towar nie będzie przyjmowany przez Nameblowej.pl.

5. Zwracany Towar nie może nosić znamion użytkowania. Zwracając Towar należy załączyć oryginalne dokumenty zakupu towaru. 

6. Klient zobowiązany jest przed wysłaniem zwrotnym Towaru ustalić z Biurem Obsługi Klienta Nameblowej.pl dokładny adres zwrotu Towaru.

7. Po otrzymaniu zwróconego Towaru bez wad łącznie z wymaganymi dokumentami, Biuro Obsługi Klienta Nameblowej.pl w terminie do 14 dni kalendarzowych rozliczy zwrot należności dla Klienta.


§ XII ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I E-MEDIACJE

1. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy kupna - sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.1214).

1.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Nameblowej.pl. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

1.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Nameblowej.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umów kupna - sprzedaży, mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj:https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 lub przez platformę internetową:http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

3. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umów kupna - sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (Nameblowej.pl lub Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Bytomiu) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Nameblowej.pl.

4. Przedsiębiorca, w razie konfliktu, również może zaproponować mediacje bądź skierowanie sporu do sądu polubownego. Dotyczy to zarówno relacji B2C jak też B2B.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Właścicielem Namebowej.pl, a Klientem nie będącym Konsumentem - Przedsiębiorcą, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Nameblowej.pl.

 

§ XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel Nameblowej.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Nameblowej.pl.

2. Wszelkie akcje promocyjne oraz oferty specjalne prowadzone w Nameblowej.pl mają charakter jednorazowy i nie łączą się razem.

3. Właściciel Nameblowej.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu, z ważnych następujących powodów:

3.1. Zmiany przepisów praw.

3.2. Zmiany sposobów płatności i dostaw.

3.3. Zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług drogą elektroniczną.

3.4. Zmiany adresu Właściciela Nameblowej.pl lub zmiana adresu Biura Obsługi Klienta Nameblowej.pl

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Ostatnia zmiana: 01.01.2016 r.