Prawa Konsumenta

REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. Brak ustosunkowania się Nameblowej.pl do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Nameblowej.pl uznał reklamację za uzasadnioną.

2. Na Namebowej.pl ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Konsument może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@nameblowej.pl lub listownie na adres: Nameblowej.pl, ul. Moniuszki 26A lok. 1A, 41-902 Bytom. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy załączyć dowód zakupu Towaru (np. paragon, faktura), wskazane daty powstania wady, a w celu przyspieszenia rozpatrzenia zgłoszenia zaleca się podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Konsumenta wraz z danymi kontaktowymi oraz protokołu zaistniałej szkody w trakcie transportu (w przypadku wady towaru spowodowanej w transporcie).

3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji zakupionego Towaru zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi i montażu.

4. Nameblowej.pl zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. W przypadku uszkodzeń mechanicznych Towarów, powstałych podczas transportu, należy sporządzić protokół szkody podpisany przez Konsumenta i Dostawcę przesyłki z Towarem. 

5. Wszystkie Towary przedstawione na zdjęciach Nameblowej.pl mają wyłącznie charakter orientacyjny i wizualny. W związku z tym, nieznaczne różnice w kolorystyce danego produktu pomiędzy tym co na zdjęciu a tym co w rzeczywistości, nie będą podstawą reklamacji zakupionego Towaru.

 

ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentaustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.)Konsument, który zawarł Umowę kupna - sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. § XI.4. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone następująco:

1.1. Listownie (list polecony) na adres: Nameblowej.pl, ul. Moniuszki 26A lok. 1A, 41-902 Bytom

1.2. Pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nameblowej.pl

1.3. Wypełniając formularz w zakładce "Zwroty" w Nameblowej.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, numer Zamówienia, datę Zamówienia i powód zwrotu Towaru.

2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość, w następujących szczególnych przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, ustawa z dnia 30 maja 2014 r.:

2.1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

2.2. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Większość Towarów w Ofercie Nameblowej.pl jest produkowanych na indywidualne Zamówienie Klienta.  W takich przypadkach, gdy w Karcie Produktu podana jest opcja: wyboru koloru / wybarwienia Towaru, wyboru sposobu ustawienia, wyboru tkaniny / tapicerki, wyboru koloru nóg,  Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość - zgodnie z powyższym pkt. 2.2.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Koszt transportu zwracanego Towaru jest po stronie Klienta, co oznacza że Klient nie może wysłać Towaru za pobraniem. Taki Towar nie będzie przyjmowany przez Nameblowej.pl.

5. Zwracany Towar nie może nosić znamion użytkowania. Zwracając Towar należy załączyć oryginalne dokumenty zakupu towaru. 

6. Konsument zobowiązany jest przed wysłaniem zwrotnym Towaru ustalić z Biurem Obsługi Klienta Nameblowej.pl dokładny adres zwrotu Towaru.

7. Po otrzymaniu zwróconego Towaru bez wad łącznie z wymaganymi dokumentami, Biuro Obsługi Klienta Nameblowej.pl w terminie do 14 dni kalendarzowych rozliczy zwrot należności dla Konsumenta.


ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy kupna - sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz.1214).

1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Nameblowej.pl. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

1.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Nameblowej.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

E-MEDIACJE

1.  Po wyczerpaniu Trybu Reklamacyjnego oraz Zwrotu Towaru, Konsument może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Prosimy skorzystać z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umów kupna - sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (Nameblowej.pl lub Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Bytomiu) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Nameblowej.pl.

3. Przedsiębiorca, w razie konfliktu, również może zaproponować mediacje bądź skierowanie sporu do sądu polubownego. Dotyczy to zarówno relacji B2C jak też B2B.

Definicje:

Konsument Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 23[1] KC)

Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

B2B (business to business) transakcja zawierana przez dwóch Przedsiębiorców.

B2C (business to consumer) transakcja zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą, a Konsumentem.

 

Ostatnia zmiana 03.02.2016 r.